Sex personer som sitter på en klippa i skärgården inne i Karlskrona.

Styrning och mål

Den långsiktiga styrningen av Region Blekinge tar avstamp i visionen "Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa".

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Region Blekinges ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning.

Vår värdegrund vägleder hur vi förhåller oss till dem vi finns till för, och hur vi förhåller oss till varandra som medarbetare. Region Blekinges gemensamma värdegrund vilar på tre ledstjärnor: Engagemang, kvalitet och samarbete.

Styrning utifrån fem perspektiv

Region Blekinges har en styrmodell som beskriver hur verksamheten leds och styrs, det vill säga hur det går till att besluta vad som ska utföras. Styrmodellen innebär en styrning utifrån fem perspektiv för att fastställa, styra mot och följa upp de mål som fullmäktige beslutat är strategiskt viktiga. De fem perspektiven är:

  • invånare och samhälle
  • kvalitet och process
  • kompetens
  • miljö och hållbarhet
  • ekonomi.

Budget 2024 med planer 2025-2026

Budget 2024 med planer 2025-2026 är Region Blekinges främsta politiska styrdokument. Budgeten beskriver vad organisationen ska arbeta med inom de fem perspektiven under mandatperioden. För respektive perspektiv finns övergripande mål.

Verksamhetsplaner och handlingsplaner

Utifrån regionplanen konkretiserar regionstyrelsen och nämnderna sitt uppdrag och sina mål i årliga verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen innehåller även budget och prioriterade investeringar. Respektive förvaltning omvandlar nämndens verksamhetsplan till en handlingsplan som redovisar vilka aktiviteter som förvaltningen ska genomföra under året för att bidra till att Region Blekinge når målen.

Bokslut, verksamhetsberättelser och årsredovisning

Under året följs verksamheten upp i månads-, tertial- och delårsrapporter.

Efter årets slut lämnar varje nämnd en verksamhetsberättelse som utvärderar årets verksamhet och hur de har uppfyllt sina åtaganden, mål, aktiviteter och eventuella andra uppdrag. Verksamhetsberättelsen innehåller också ekonomiskt utfall för året och relevanta nyckeltal.

Grundat på de verksamhetsberättelser nämnderna har lämnat, ska regionstyrelsen till regionfullmäktige göra en årsredovisning för Region Blekinge som helhet.

Lagstiftning

Region Blekinge styrs också av lagstiftning som kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientlagen, lagen om kollektivtrafik, lagen om regionalt utvecklingsansva, och annan lagstiftning som är relevant för verksamheten.

Styrande dokument

Utöver lagar och förordningar finns dessutom föreskrifter, policydokument, riktlinjer och anvisningar som reglerar Region Blekinges olika verksamheter. Exempel på styrande dokument är miljö- och hållbarhetsplan, inköps- och upphandlingspolicy och läkemedelsstrategi.

Du som vill ta del av ett styrande dokument är välkommen att kontakta vårt diarium.

Hittade du informationen du sökte?